เงินจีน เงินหยวน   ประเทศจีน   รวมลิ้งทัวร์จีนราคาถูก   คนจีนขยัน Bookmark and Share Add to Favorites
โปรแรมทัวร์จีนราคาถูก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
  ทัวร์ทิเบตแบบเจาะลึก 35,000 บาทรวมทุกอย่างจากกทม

ทัวร์สิบสองปันนา

วันแรก  กรุงเทพฯ – สิบสองปันนา(西双版纳)
08.30น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ U 15 สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU)
11.10น.ออกเดินทางสู่ เมืองสิบสองปันนา โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU2026 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
13.30น.ถึง สนามบินจิงหง(景洪)  เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน(云南省)   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทาง เที่ยวชม เมืองสิบสองปันนา เดินทางสู่ สวนบ้านถิ่น(热带花卉园)ซึ่งเป็นสวนแห่งประวัติศาสตร์ ข้างในส่วนมีโรงแรม บ้านเดี่ยว โชว์ และอาหารพื้นเมืองเป็นต้น
16.00น. นำทุกท่านเช็คิอนเข้าพักโรงแรม
18.00น.   รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่1)
วันที่สอง:  เชียงรุ่ง – วัดหลวงเมืองลื้อ(勐泐大佛寺) - สวนป่าดงดิบ (热带植物园)
07.00น. รับประทานเหารเช้า(มื้อที่2)ในโรงแรม
09.00น นำคณะเดินทางไปชม วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดที่กษัตริย์ไทลื้อสร้างขึ้นเพื่ออนุสรณ์พระราชนีที่รัก  ในระหว่างทางได้ชมวิวของตัวเมืองเชียงรุ่งและท่าเรือ
11.00น.นำท่านเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชเมืองสิบสองปันนา สวนป่าดงดิบ เป็นส่วนที่รวมป่าไม้และสมุนไพหลากหลายชนิด
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3)
13.00 น.   หลังอาหารชมหมู่บ้านตีมีด(打铁部落) ซึ่งอดีตหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงด้านการทำมีดหรือดาบให้เมืองสิบสองปันนา
14.00น.  จากนั้นพาคณะเดินทางไปสวนป่าดงดิบ  ชมการแสดงและร่วมเต้นรำกับหนุ่มๆสาวๆของเผ่าอายหนี่ สัมผัสวิถีชีวิดของชาวไทลื้อ  และชมการแสดงต่างๆอยู่ในส่วน เช่น การแสดงที่น้ำตกเก้ามังกร การนกยูงบินลงมาจากภูเขา เป็นฝูงใหญ่
16.00น. ทุกท่านสามารถช้อปปิ้งได้อิสระอยู่ศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ง
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)  หลังอาหารนำทุกท่านเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี จากนั้นนำทุกท่านเข้าพักโรงแรม
วันที่สาม: เชียงรุ่ง – สวนม่านทิง(曼厅公园) – วัดป่าเจ(西双版纳总佛寺)- หมู่บ้านไทลื้อกันหลั่นป้า(橄榄坝傣村)
07.00 น.   บริการอาหารเช้า (มื้อที่5)  ในโรงแรม
09.00 น.   พาทุกท่านเดินเที่ยวตลาดเช้าเมืองสิบสองปันนา(西双版纳早集市) และช๊อปปิ้ง
10.00น.นำทุกท่านเข้าไปชมสวนม่านทิง เป็นสวนที่สวยงามมาก ที่สำคัญยัง เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีเก่าที่คนจีนชื่นชมและนับถือมาก  และชม เจดีย์แปดเหลี่ยม(八角塔)  วัดป่าเจ(总佛寺)
11.30น.  นำคณะออกเดินทางไปยังเมืองฮำ(勐罕镇) หรือกันหลั่นป้า(橄榄坝)
12.00น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) ที่เมืองฮำ    หลังอาหารพาท่านไปชมโรงงานหยกของรัฐบาลสิบสองปันนา
14.00น.  นำทุกทานไปชมหมู่บ้าน กันหลั่นป้า  เขาพูดกันว่า สิบสองปันนาเสมือนนกหงเขียวที่สวยงาม  หางของนกหงอยู่กันหลั่นป้า หมู่บ้านไตก็คือขนที่สวยงามที่สุดของหางนกหง ชุมชนมีวิถีชีวิตเหมือนเดิม
16.00น. นำคณะเดินทางกลับตัวเมืองเชียงรุ่ง และเช็คอินเข้าพักโรงแรม
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) จากนั้นพักผ่อมตามอัธยาศัย
วันที่สี่: เมืองสิบสองปันนา – กรุงเทพฯ
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8)  ในโรงแรม
08.00 น.   จากนั้นเดินทางไปสนามบินสิบสองปันนา
11.10น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU2025
12.00   ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจกับSmile Thai Eco Tour.

ราคาท่านละ 14,900 บาท

อัตรานี้รวม :

  1. ค่า รถบัสหรือรถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ  
  2. ค่า ที่พัก 3 คืน
  3. ค่า อาหารมื้อ  ตามที่ระบุไว้ในรายการ + ผ้าเย็น น้ำดื่ม บริการบนรถ
  4. ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
  5. ค่า เครื่องบิน กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-กรุงเทพฯ  
  6. รวมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวภาษาไทย
  7. รวมค่าวีซ่ารวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
  8. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  9. ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท


泡沫跟着波浪漂,傣家跟着流水走
โฟมน้ำลอยตามคลื่น  ไทลื้อไปตามน้ำ (น้ำมีความสำคัญสำหรับไทลื้อ)